Data Guru

Cari Guru :  

no-avatar-female

Evi Ariyanto, SPd

Wakil Kepala Sekolah

Surakarta, 01-08-1974
Guru Sejarah

no-avatar-female

Faedah Utami, S.Psi,M.Si

Kebumen, 25-11-1976
Guru BK  XI

no-avatar-female

Hj. Fajar Setyowati SPd

Surakarta, 14-04-1957
Guru Bahasa Inggris

noavatar-male

Farhan Qodriyanto, S.Pd.I

Klaten, 05-08-1980
Guru Bahasa Arab

no-avatar-female

Ika Setiyani, S.Pd.I

Sragen, 29-10-1986
Guru Aqidah/Ibadah/Akhlak